Regulamin

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Dział Zbiorów dla Niewidomych, zwany dalej „DZdN” mieści się przy ul. Konwiktorskiej 7, 00-216 Warszawa,

2. DZdN funkcjonuje w strukturach Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa, zwanej dalej „Biblioteką”.

§ 2

Regulamin obowiązuje od dnia 15 listopada 2013 r. i jest dostępny w siedzibie DZdN oraz na stronie internetowej pod adresem www.dzdn.pl.

§ 3

DZdN gromadzi i udostępnia następujące zbiory, zwane dalej „Publikacjami”:

 1. książki, nuty oraz czasopisma , bieżące i archiwalne drukowane systemem Braille’a,
 2. książki nagrane na kasetach magnetofonowych,
 3. książki nagrane na płytach (CD-Audio i MP3),
 4. płyty z nagraniami muzycznymi,
 5. książki w formacie Czytak i standardzie DAISY,
 6. książki w plikach tekstowych,
 7. książki syntetyczne MP3,
 8. książki i czasopisma tyflologiczne – dotyczące osób mających problemy ze wzrokiem, dostępne w zwykłym druku.§ 4

§ 4

1. Publikacje wypożyczane są:

 • bezpośrednio w siedzibie DZdN;
 • wysyłane pocztą;
 • udostępniane przez Internet w autoryzowanym dostępie zdalnym za pośrednictwem serwisu wypożyczeń online.

2. Ze względu na zwolnienie z opłat nadawanych przesyłek Publikacje wysyłane są jedynie osobom niewidomym i słabowidzącym ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

3. Czasopisma brajlowskie udostępniane są wyłącznie w Czytelni.

4. Zbiory cyfrowe nagrywane są na nośnikach będących własnością Czytelnika.

5. Aktualizowane na bieżąco katalogi księgozbiorów oraz informacje na temat działalności DZdN znajdują się na stronie internetowej www.dzdn.pl. DZdN udostępnia również informacje o księgozbiorze w katalogach drukowanych.

§ 5

1. DZdN wypożycza Publikacje Czytelnikom zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z zasobów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie mogą korzystać wyłącznie osoby niepełnosprawne, które nie mogą czytać zwykłego druku (Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych—Dz. U., z 2011, Nr 127, poz. 721 ze zm.).

2. DZdN, oprócz obsługi Czytelników indywidualnych, zaopatruje także w książki mówione (na kasetach) i wydania brajlowskie punkty biblioteczne, po uprzednim podpisaniu stosownej umowy z Dyrektorem Biblioteki przez osobę uprawnioną do reprezentacji punktu. (Załącznik nr 5—Instrukcja dla punktów bibliotecznych).

§ 6

1. Wszystkie Publikacje wypożyczane są bezpłatnie.

2. Czytelnik zobowiązany jest powiadomić DZdN o każdej zmianie adresu zamieszkania, zmianie nazwiska bądź zmianie innych danych mających znaczenie dla prawidłowej realizacji udostępniania zbiorów oraz wykonywania zadań Biblioteki, w tym zadań mających na celu ochronę zbiorów.

§ 7

1. Podstawą do wypożyczania Publikacji jest podpisanie oświadczenia i wypełnienie Karty Ewidencyjnej Czytelnika zwanej dalej „Kartą”. Można ją wypełnić na miejscu, otrzymać pocztą tradycyjną (po uprzednim kontakcie telefonicznym z Wypożyczalnią DZdN) lub pobrać przez Internet (link „Jak zapisać się do biblioteki” na stronie www.dzdn.pl).

2. Oświadczenie pobrane elektronicznie należy wypełnić, własnoręcznie podpisać a następnie przesłać pocztą tradycyjną lub zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną do DZdN.

3. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności przesłana przez Czytelnika będzie automatycznie niszczona po założeniu konta.

4. Złożenie przez Czytelnika wypełnionej karty ewidencyjnej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że zapoznał się z Regulaminem.

§ 8

1. Czytelnik może wypożyczać Publikacje samodzielnie lub za pośrednictwem osoby wskazanej przez niego w Karcie. Jeżeli Czytelnika zapisuje osoba upoważniona, uznaje się, że jest ona również uprawniona do dokonywania w jego imieniu wypożyczeń, chyba że co innego zostanie wskazane w Karcie.

2. Czytelnik nie może wypożyczyć nowej Publikacji, nie rozliczając się wcześniej z wypożyczonych i nie zwróconych w określonym w/w Regulaminie terminie wypożyczeń.

3. Konto Czytelnika ulega likwidacji, w przypadku nie korzystania przez niego ze zbiorów DZdN przez okres 5 lat.

§ 9

1. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z uszkodzenia lub zagubienia udostępnionych materiałów bibliotecznych.

2. Biblioteka jest uprawniona do dochodzenia wszelkich roszczeń przysługujących jej wobec Czytelnika za pośrednictwem firmy windykacyjnej oraz na drodze cywilnej przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Biblioteki.

II. WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW BRAJLOWSKICH I KSIĄŻEK MÓWIONYCH

§ 10

1. Podstawą zapisu Czytelnika i założenia konta jest okazanie:

 • ważnego dokumentu tożsamości Czytelnika;
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.

2. W przypadku zapisywania Czytelnika przez osobę upoważnioną, wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości tej osoby.

3. W przypadku Czytelnika niepełnoletniego, przy zapisie wymagane są oświadczenie i dane osobowe opiekuna prawnego.

§ 11

Okres wypożyczenia Publikacji wynosi:

 • literatura piękna – 4 miesiące,
 • podręczniki, nuty, literatura obca i popularnonaukowa—12 miesięcy.

§ 12

1. Czytelnikom korzystającym z Publikacji w zapisie cyfrowym nagrywa się maksymalnie 4 GB miesięcznie.

2. Czytelnicy korzystający z Publikacji nagranych na kasetach magnetofonowych mogą jednorazowo wypożyczyć 150 kaset.

3. W celu korzystania ze zbiorów DZdN zapisanych w postaci elektronicznej lub na nośnikach optycznych, magnetycznych bądź innych nośnikach dźwięku, Czytelnik powinien posiadać odpowiedni odtwarzacz lub oprogramowanie komputerowe. Dział nie udostępnia sprzętu do odtwarzania takich Publikacji.

4. Zbiory muzyczne na płytach CD wypożyczane są wyłącznie w siedzibie DZdN.

§ 13

1. Czytelnik jest odpowiedzialny materialnie za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia udostępnianych zbiorów. Wszelkie zauważone defekty należy zgłosić pracownikowi Wypożyczalni DZdN.

2. Czytelnik nie może kopiować, przetwarzać ani udostępniać osobom trzecim wypożyczonych Publikacji (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U., z 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). DZdN dokonuje zapisu cyfrowego Publikacji oraz udostępnia je w ramach dozwolonego użytku publicznego, o którym mowa w art. 28 oraz art. 331 wskazanej wyżej ustawy.

§ 14

1. Wysyłka Publikacji odbywa się zgodnie z umową zawartą pomiędzy Główną Biblioteką Pracy i Zabezpieczenia Społecznego a Pocztą Polską. W myśl wyżej wymienionej umowy przesyłki dla niewidomych nadawane w formie paczek są zwolnione od opłat pocztowych. Zwolnieniem tym objęte jest również doręczenie przesyłki. Paczki z Publikacjami należy nadawać jako przesyłki zwykłe rejestrowane (polecone), a dowód nadania stanowi podstawę do reklamacji na poczcie. Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U., 2012, poz. 1529), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz. U., 2013, poz.1120) oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych (Dz. U. poz. 345).

2. Czytelnik jest zobowiązany do informowania DZdN o wszelkich planowanych przerwach w korzystaniu ze zbiorów, celem wstrzymania wysyłki Publikacji.

3. Czytelnicy, zamierzający sami decydować o doborze lektur, wypożyczający Publikacje za pośrednictwem poczty, proszeni są o przesyłanie do DZdN wykazu większej liczby tytułów. Wykaz ten należy systematycznie uzupełniać. W przypadku braku wykazu tytułów Czytelnik będzie otrzymywał Publikacje wg wyboru bibliotekarzy.

4. Wobec Czytelnika nieprzestrzegającego Regulaminu może być zastosowane upomnienie, zawieszenie w prawach do korzystania z usług DZdN lub skreślenie z listy Czytelników. Decyzję podejmuje pracownik DZdN. Czytelnik może odwołać się od tej decyzji, zwracając się do Zastępcy Dyrektora GBPiZS, kierującego DZdN.

5. Korespondencję z DZdN można prowadzić zwykłym drukiem, brajlem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

III. WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW TYFLOLOGICZNYCH

§ 15

Podstawowym zadaniem Wypożyczalni Zbiorów Tyflologicznych jest udzielanie pomocy użytkownikom w uzyskiwaniu niezbędnej literatury oraz pozyskiwaniu informacji o problemach osób niewidomych i słabowidzących. Katalog zbiorów tyflologicznych jest udostępniany w komputerze bibliotecznym oraz w Internecie.

§ 16

1. Wypożyczalnia zbiorów tyflologicznych udostępnia zbiory na miejscu wszystkim zainteresowanym osobom pełnoletnim, po okazaniu dokumentu tożsamości. Do księgozbioru podręcznego Czytelnicy mają wolny dostęp.

2. Prawo do wypożyczeń mają studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych wszystkich uczelni na podstawie rewersów międzybibliotecznych lub pisma poświadczonego przez uczelnię, szkołę lub instytucję. Dokumenty te wraz z dokumentem tożsamości, uprawniają do otwarcia konta czytelnika. Ponadto podstawą do zapisu Czytelników, mających prawo do wypożyczeń, jest: złożenie oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wypełnienie Karty ewidencyjnej czytelnika.

3. W wyjątkowych przypadkach konto Czytelnika otwierane jest na podstawie decyzji Zastępcy Dyrektora GBPiZS, kierującego DZdN.

§ 17

1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 3 Publikacje na okres 1 miesiąca.

2. Czytelnik może wypożyczać Publikacje samodzielnie lub za pośrednictwem osoby wskazanej przez niego w Karcie ewidencyjnej czytelnika.

3. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonej Publikacji Czytelnik zobowiązany jest do odkupienia egzemplarza tego samego tytułu, albo po uzgodnieniu z DZdN, wydania zbliżonego tematycznie.

IV. WYPOŻYCZENIA NA ZASADACH OGÓLNYCH

§ 18

Na podstawie art. 14 ustawy o bibliotekach ze zbiorów DZdN mogą na zasadach ogólnych korzystać inne osoby pełnoletnie niż wskazane w § 6 ust. 1.

§ 19

Czytelnikom udostępniane są następujące Publikacje:

 • książki nagrane na płytach (CD-Audio i MP3),
 • płyty z nagraniami muzycznymi.

§ 20

Publikacje wypożyczane są w siedzibie DZdN.

§ 21

1. Do zapisu wymagane jest:

 • okazanie ważnego dokumentu tożsamości,
 • wypełnienie I części Karty ewidencyjnej czytelnika,
 • złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Czytelnik może wypożyczać Publikacje samodzielnie lub za pośrednictwem osoby wskazanej przez niego w Karcie.

3. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 5 Publikacji na okres 1 miesiąca.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 22

1. Osoby korzystające z wypożyczeń zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i dostosowania się do w/w postanowień.

2. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu przez osoby korzystające z wypożyczeń może spowodować ograniczenie lub pozbawienie ich prawa do korzystania z usług Biblioteki.

3. Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem leży w kompetencji Zastępcy Dyrektora Biblioteki.

Generator karty czytelnika

Generator karty czytelnika DZdN to narzędzie, które umożliwia wypełnienie formularza w przeglądarce internetowej, a następnie wygenerowanie jej wersji gotowej do druku w formacie PDF.

Tak przygotowany wydruk będzie zawierał wszystkie informacje podane w formularzu, ewentualnie również konieczne załączniki (np. zgoda na przetwarzanie danych osobowych opiekuna osoby niepełnoletniej).

Proces zapisu do DZdN staje się dzięki temu dużo bardziej dostępny dla osób z dysfunkcją wzroku, korzystających z oprogramowania odczytującego ekran mową syntetyczną, albo prezentującego jego zawartość na monitorze brajlowskim.

Po wypełnieniu formularza i wydrukowaniu pliku PDF, pozostanie jedynie złożenie podpisów w odpowiednich miejscach.

Dla ułatwienia identyfikacji dokumentów przez osoby niewidome korzystające z urządzeń mobilnych, każda strona wydruku jest zaopatrzona w kod QR, umieszczony w prawym górnym narożniku kartki.

Przejdź do generatora

Załączniki do regulaminu:

Zał. nr 1 – Wzór Karty ewidencyjnej Czytelnika;

Zał. nr 2 – Wzór Oświadczenia Czytelnika;

Zał. nr 3 – Wzór Zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej do wypożyczania;

Zał. nr 4 — Wzór Zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna osoby niepełnoletniej;

Zał. nr 5 – Instrukcja dla punktów bibliotecznych;

Zał. nr 6 — Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych;