Deklaracja Dostępności

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Działu Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-05-25.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-20.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-15.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Złotowicz, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 635-83-45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Warszawa, ul. Konwiktorska 7.

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Konwiktorskiej.
 • Do budynku prowadzi ścieżka prowadząca, pas ostrzegawczy w kolorze żółtym informujący o schodach.
 • Do wejścia prowadzą schody wyposażone w poręcze z oznaczonymi krawędziami dla osób słabowidzących.
 • Wejście główne jest dostępne dla osób poruszających się na wózku – podjazd i winda.
 • Nad wejściem jest głośnik systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące – Totupoint.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • Korytarze są wyposażone w poręcze.
 • Po prawej stronie od wejścia znajduje się recepcja – punkt informacyjny – która jest czynna całą dobę.
 • Jest winda na piętrach 0,1,2,3.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego. W toaletach są oznaczenia kolorystyczne – pojemniki na mydło, na papier toaletowy, ręczniki papierowe.
 • Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym na drzwiach dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Na poręczach nie ma oznaczeń kierunku biegu schodów, ani oznaczeń piętra w brajlu.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w godzinach pracy.