Nowy regulamin Wypożyczeń Działu Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

ZARZĄDZENIE Nr 13/2013
Zastępcy Dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
z dnia 13 listopada 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udostępniania Zbiorów Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz Regulaminu Wypożyczeń Działu Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Na podstawie § 9 Statutu Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 28 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2013 r. w sprawie nadania statutu Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (Dz. Urzędowy MPiPS poz. 29) zarządzam, co następuje:

§1

W Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wprowadza się Regulamin Udostępniania Zbiorów Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego stanowiący załącznik nr 1 oraz Regulamin Wypożyczeń Działu Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§2

Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Udostępniania Zbiorów.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2013 r.

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ DZIAŁU ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wpis opublikowany w Aktualności. Dodaj do zakładek permalink.