Regulamin wypożyczeń Działu Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

I. PRZEPISY WSPÓLNE

SŁOWNICZEK POJĘĆ:

a) Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.)

b) Prawo pocztowe – ustawa z dnia 23 listopada 2012 roku prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.).

c) Rozporządzenie pocztowe dot. bibliotek – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 353).

d) Rozporządzenie pocztowe dot. usług powszechnych – rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 545).

e) Beneficjent – osoba wskazana w art. 6 pkt 18 prawa autorskiego – tj. osoba:

– niewidoma lub

– z dysfunkcją narządu wzroku niepoddającą się korekcji w takim stopniu, aby sprawność wzroku tej osoby stała się zasadniczo równoważna ze sprawnością wzroku osoby bez takiej dysfunkcji, i która w związku z tym nie jest w stanie czytać utworów wyrażonych słowem pisanym w zasadniczo takim samym stopniu, jak osoba bez takiej dysfunkcji, lub

– z ograniczoną zdolnością postrzegania lub czytania, która w związku z tym nie jest w stanie czytać utworów wyrażonych słowem pisanym w zasadniczo takim samym stopniu, jak osoba bez takiej dysfunkcji, lub

– która ze względu na inną dysfunkcję fizyczną nie jest w stanie trzymać książki lub posługiwać się nią lub też skupić wzroku lub poruszać oczami w stopniu umożliwiającym normalne czytanie.

f) Beneficjent zagraniczny – osoba fizyczna zamieszkała poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na terenie Unii Europejskiej, której przepisy kraju zamieszkania nadają przymiot beneficjenta w rozumieniu Traktatu z Marakeszu.

g) Upoważniony Podmiot – oznacza podmiot, który został upoważniony lub uznany przez rząd do prowadzenia na zasadzie niekomercyjnej działalności na rzecz beneficjentów w zakresie edukacji, szkoleń, czytania adaptacyjnego lub dostępu do informacji. Pojęcie to obejmuje również instytucje rządowe lub organizacje nienastawione na zysk oferujące takie same usługi beneficjentom w ramach swoich głównych działań lub obowiązków instytucjonalnych, zgodnie z postanowieniami Traktatu z Marrakeszu.

h) Traktat z Marrakeszu – Traktat z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 48/3).

i) WIPO – (World Intellectual Property Organization) Światowa Organizacja Własności Intelektualnej.

j) DZdN GBPiZS – Dział Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie.

§ 1

1. Dział Zbiorów dla Niewidomych, zwany dalej DZdN GBPiZS mieści się w Warszawie.

2. DZdN GBPiZS funkcjonuje w strukturach Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Biblioteką.

§ 2

Regulamin z poprawkami obowiązuje od dnia 01.09.2020 r. i jest dostępny w siedzibie DZdN GBPiZS oraz na stronie internetowej pod adresem www.dzdn.pl .

§ 3

DZdN GBPiZS gromadzi i udostępnia następujące zbiory, zwane dalej Publikacjami:

– książki, nuty oraz czasopisma, bieżące i archiwalne, drukowane systemem Braille’a,

– cyfrowe książki mówione w standardzie Daisy i formacie Czytak,

– książki nagrane na płytach (CD-Audio i MP3),

– książki nagrane na kasetach magnetofonowych,

– książki w plikach tekstowych i syntetyczne MP3,

– filmy z audiodeskrypcją,

– płyty z nagraniami muzycznymi,

– książki i czasopisma tyflologiczne, dostępne w zwykłym druku dotyczące problematyki osób z dysfunkcją wzroku.

§ 4

1. Publikacje wypożyczane są:

– bezpośrednio w siedzibie DZdN GBPiZS,

– wysyłane pocztą,

– udostępniane przez Internet w autoryzowanym dostępie zdalnym za pośrednictwem serwisu wypożyczeń on-line.

2. Ze względu na zwolnienie z opłat nadawanych przesyłek Publikacje wysyłane są wyłącznie osobom niewidomym i słabowidzącym ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zgodnie z art. 26 ust. 2 prawa pocztowego.

3. Czasopisma brajlowskie udostępniane są jedynie w siedzibie DZdN GBPiZS.

4. Zbiory cyfrowe nagrywane są na nośnikach będących własnością Czytelnika.

5. Informacje na temat działalności DZdN GBPiZS oraz aktualne katalogi księgozbiorów znajdują się na stronie internetowej www.dzdn.pl . Dostępne są również katalogi w wersji papierowej (z wyłączeniem zbiorów tyflologicznych).

§ 5

1. DZdN GBPiZS wypożycza Publikacje Czytelnikom zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału V.

2. Ze zbiorów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w pkt II może korzystać wyłącznie osoba spełniająca przesłanki bycia Beneficjentem.

3. Pozostali Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów na zasadach ogólnych opisanych w pkt IV Regulaminu.

4. Korespondencję z DZdN GBPiZS można prowadzić w zwykłym druku, w brajlu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 6

1. Wszystkie Publikacje wypożyczane są bezpłatnie.

2. Czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić DZdN GBPiZS o każdej zmianie adresu zamieszkania, zmianie nazwiska bądź zmianie innych danych mających znaczenie dla prawidłowej realizacji udostępniania zbiorów oraz wykonywania zadań Biblioteki, w tym zadań mających na celu ochronę zbiorów.

§ 7

1. Podstawą do wypożyczania Publikacji jest wypełnienie i podpisanie Karty Ewidencyjnej Czytelnika zwanej dalej Kartą oraz wymaganych załączników. Niezbędne dokumenty można wypełnić na miejscu, otrzymać pocztą tradycyjną (po uprzednim kontakcie z Wypożyczalnią DZdN GBPiZS) lub pobrać ze strony internetowej www.dzdn.pl (link „Jak zapisać się do DZdN GBPiZS”). Możliwe jest również wypełnienie Karty bezpośrednio ze strony internetowej za pomocą Generatora zamieszczonego w zakładce Regulamin.

2. Dokumenty pobrane elektronicznie należy wypełnić, własnoręcznie podpisać, a następnie -wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczeniem lekarskim – przesłać do DZdN GBPiZS pocztą tradycyjną lub zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną. Honorowany jest również podpis elektroniczny.

Kopia orzeczenia o niepełnosprawności zostanie zniszczona po założeniu Karty i rejestracji Czytelnika.

3. Złożenie przez Czytelnika wypełnionej Karty jest jednoznaczne z oświadczeniem, że zapoznał się z Regulaminem i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z obsługą Czytelnika.

§ 8

1. Czytelnik może wypożyczać Publikacje samodzielnie lub za pośrednictwem osoby upoważnionej wskazanej przez niego w Karcie.

2. Czytelnik nie może wypożyczyć nowych Publikacji, jeśli nie rozliczy się z wcześniej wypożyczonych. Termin zwrotu określa Regulamin.

3. Za zgodą pracownika Biblioteki istnieje możliwość przedłużenia okresu korzystania z Publikacji, w tym celu niezbędny jest kontakt z DZdN GBPiZS.

4. Konto Czytelnika ulega likwidacji w przypadku nie korzystania przez niego ze zbiorów DZdN GBPiZS przez okres 5 lat liczonych od daty ostatniego wypożyczenia.

5. W przypadku nie przestrzegania niniejszego Regulaminu, Biblioteka uprawniona jest do zawieszenia Czytelnika w jego prawach na okres 3 miesięcy. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać czytelnik zostanie wykreślony z ewidencji.

§ 9

1. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe z jego winy (w tym uszkodzenia, zabrudzenia, zagniecenia, porwania) lub zagubienia udostępnionych materiałów bibliotecznych. Wszelkie zauważone defekty należy zgłosić pracownikowi Wypożyczalni DZdN GBPiZS.

2. Biblioteka jest uprawniona do dochodzenia wszelkich roszczeń przysługujących jej wobec Czytelnika za pośrednictwem firmy windykacyjnej oraz na drodze cywilnej przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Biblioteki.

3. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonej Publikacji Czytelnik zobowiązany jest do odkupienia egzemplarza tego samego tytułu albo – po uzgodnieniu z DZdN GBPiZS – wydania zbliżonego tematycznie.

§ 10

1. Podstawą zapisu Czytelnika i założenia konta jest:

– wypełnienie i podpisanie Karty oraz wymaganych załączników,

– okazanie dowodu tożsamości Czytelnika (dotyczy osób zapisujących się na miejscu),

– okazanie kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,

– z braku orzeczenia o niepełnosprawności dołączenie zaświadczenia lekarskiego.

2. Czytelnik, który do Biblioteki zapisuje się za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej poza wypełnieniem Karty i niezbędnych załączników, musi uwiarygodnić swoją tożsamość. W tym celu należy dołączyć jeden z dokumentów wymienionych poniżej:

– kserokopie/skan aktu notarialnego z poświadczeniem podpisu Czytelnika wraz z uwidocznieniem w treści aktu następujących danych osobowych: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania,

– kserokopie/skan dokumentu z następującymi danymi : nazwa dokumentu, imię, nazwisko, nr PESEL. Pozostałe dane na kserokopii dokumentu powinny być nieczytelne (ukryte, zamazane).

Dokument zostanie zniszczony po założeniu Karty Ewidencyjnej Czytelnika.

4. Honorowany jest również podpis elektroniczny. Czytelnik może skorzystać z rządowego mechanizmu internetowego podpisywania dokumentów opartego o profil zaufany dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

5. Czytelnik, który nie decyduje się na przesłanie dokumentów, musi zapisać się bezpośrednio w siedzibie Biblioteki.

6. Jeśli Czytelnik jest zapisywany przez osobę upoważnioną lub opiekuna prawnego zapisujący winien okazać swój dowód tożsamości.

II. WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW BRAJLOWSKICH I KSIĄŻEK MÓWIONYCH

§ 11

Okres wypożyczenia Publikacji wynosi:

– literatura piękna – 4 miesiące,

– podręczniki, nuty, literatura obca i popularnonaukowa -12 miesięcy,

– filmy z audiodeskrypcją – 5 sztuk na 1 miesiąc,

– płyty muzyczne – 5 sztuk na 1 miesiąc.

§ 12

1. Czytelnikom korzystającym z Publikacji w zapisie cyfrowym nagrywa się maksymalnie 30 tytułów miesięcznie.

2. Czytelnicy korzystający z Publikacji nagranych na kasetach magnetofonowych mogą jednorazowo wypożyczyć 150 kaset.

3. Czytelnicy korzystający z audiobook’ów na nośnikach CD mogą jednorazowo wypożyczyć 16 sztuk.

4. W celu korzystania ze zbiorów DZdN GBPiZS zapisanych w postaci elektronicznej lub na nośnikach optycznych, magnetycznych bądź innych nośnikach dźwięku, Czytelnik powinien posiadać odpowiedni odtwarzacz lub oprogramowanie komputerowe. Dział nie udostępnia sprzętu do odtwarzania takich Publikacji.

5. Zbiory muzyczne na płytach CD wypożyczane są wyłącznie w siedzibie DZdN.

§13

1. Czytelnik nie może kopiować, przetwarzać ani udostępniać osobom trzecim wypożyczonych Publikacji (zgodnie z postanowieniami prawa autorskiego). DZdN GBPiZS dokonuje zapisu cyfrowego Publikacji oraz udostępnia je w ramach dozwolonego użytku publicznego, o którym mowa w art. 28 oraz art. 331 prawa autorskiego.

§ 14

1. Wysyłka Publikacji odbywa się zgodnie z umową zawartą pomiędzy Główną Biblioteką Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie a Pocztą Polską. W myśl wyżej wymienionej umowy przesyłki dla niewidomych nadawane w formie paczek są zwolnione od opłat pocztowych. Zwolnieniem tym objęte jest również doręczenie przesyłki. Paczki z Publikacjami należy nadawać jako przesyłki zwykłe rejestrowane (polecone), a dowód nadania stanowi podstawę do reklamacji na poczcie. Podstawa prawna: art. 26 prawa pocztowego, Rozporządzenie pocztowe dot. bibliotek oraz Rozporządzenie pocztowe dot. usług powszechnych.

2. Czytelnik jest zobowiązany do informowania DZdN GBPiZS o wszelkich planowanych przerwach w korzystaniu ze zbiorów, celem wstrzymania wysyłki Publikacji.

3. Czytelnicy, wypożyczający Publikacje za pośrednictwem poczty, którzy sami decydują o doborze literatury proszeni są o przysyłanie do DZdN GBPiZS wykazu sygnatur lub tytułów. Wykaz ten należy systematycznie uzupełniać. W przypadku braku wykazu tytułów Czytelnik może otrzymywać Publikacje wg wyboru bibliotekarzy.

III. WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW TYFLOLOGICZNYCH

§ 15

Podstawowym zadaniem Sekcji Zbiorów Książki Tyflologicznej jest udostępnianie literatury dotyczącej problematyki osób z dysfunkcją wzroku. Katalog zbiorów tyflologicznych jest zamieszczony na stronie internetowej www.dzdn.pl .

§ 16

1. Wypożyczalnia zbiorów tyflologicznych udostępnia Publikacje zwarte i ciągłe wszystkim zainteresowanym osobom, wyłącznie w siedzibie Biblioteki, po okazaniu dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości. Do księgozbioru podręcznego Czytelnicy mają wolny dostęp.

2. W wyjątkowych przypadkach za uprzednią zgodą Zastępcy Dyrektora GBPiZS kierującego DZdN GBPiZS, pracownicy naukowi, doktoranci, studenci oraz nauczyciele osób z dysfunkcją wzroku, będą mogli dokonać wypożyczeń na zewnątrz 3 Publikacji zwartych na okres jednego miesiąca.

3. Dla czytelników nie mogących czytać zwykłego druku istnieje możliwość zeskanowania i przygotowania wersji cyfrowych wybranych fragmentów Publikacji.

§ 17

Czytelnik może wypożyczać Publikacje jedynie samodzielnie bez pośrednictwa osób trzecich.

IV. WYPOŻYCZENIA NA ZASADACH OGÓLNYCH

§ 18

Na podstawie art. 14 ustawy o bibliotekach ze zbiorów DZdN GBPiZS mogą na zasadach ogólnych korzystać inne osoby pełnoletnie niż wskazane w § 5 ust. 1.

§ 19

Czytelnikom udostępniane są następujące Publikacje w egzemplarzach fizycznych:

– książki nagrane na płytach (CD-Audio i MP3),

– płyty z nagraniami muzycznymi,

– filmy na płytach DVD (zakupione na wolnym rynku),

– książki tyflologiczne.

§ 20

Publikacje wypożyczane są w siedzibie DZdN GBPiZS.

§ 21

1. Do zapisu wymagane jest:

– wypełnienie Karty i wymaganych załączników,

– okazanie dowodu tożsamości.

2. Czytelnik może wypożyczać Publikacje samodzielnie lub za pośrednictwem osoby upoważnionej, wskazanej przez niego w Karcie.

3. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 5 Publikacji na okres 1 miesiąca.

V. WYPOŻYCZANIE CYFROWYCH EGZEMPLARZY POZA GRANICĘ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

§ 22

1. Zgodnie z art. 35 b prawa autorskiego, Biblioteka zobowiązana jest do podejmowania działań służących zniechęcaniu do niedozwolonego zwielokrotniania i rozpowszechniania kopii utworów w dostępnych formatach.

2. Mając powyższe na uwadze, Biblioteka umożliwia wypożyczanie poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej cyfrowych egzemplarzy jedynie na wniosek Beneficjentów zagranicznych, za pośrednictwem Upoważnionego Podmiotu, będącego stroną umowy Accessible Books Consortium przy WIPO i na zasadach przewidzianych w tej umowie.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 23

1. Osoby korzystające z wypożyczeń zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i dostosowania się do w/w postanowień.

2. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może spowodować czasowe ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z Biblioteki.

3. Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem leży w kompetencji Zastępcy Dyrektora GBPiZS kierującego DZdN GBPiZS.

Generator karty czytelnika

Generator Karty czytelnika DZdN GBPiZS to narzędzie, które umożliwia wypełnienie formularza w przeglądarce internetowej, a następnie wygenerowanie Karty w formacie PDF, w wersji gotowej do druku.

Tak przygotowany wydruk będzie zawierał wszystkie informacje podane w formularzu, w tym również konieczne załączniki.

Proces zapisu do DZdN GBPiZS staje się dzięki temu bardziej dostępny dla osób z dysfunkcją wzroku, korzystających z oprogramowania odczytującego ekran mową syntetyczną, albo prezentującego jego zawartość na monitorze brajlowskim.

Po wypełnieniu formularza i wydrukowaniu pliku PDF pozostanie jedynie złożenie podpisów w odpowiednich miejscach. Honorowany jest również podpis elektroniczny. Czytelnik może skorzystać z rządowego mechanizmu internetowego podpisywania dokumentów opartego o profil zaufany dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

Dla ułatwienia identyfikacji dokumentów przez osoby niewidome korzystające z urządzeń mobilnych, każda strona wydruku jest zaopatrzona w kod QR, umieszczony w prawym górnym narożniku kartki.

Przejdź do generatora

Dokumenty do zapisu:

Zał. nr 1 – Karta Ewidencyjna Czytelnika;

Zał. nr 2 – Klauzula o przetwarzaniu danych;

Zał. nr 3 – Wzór Zaświadczenia lekarskiego;