Jak zapisać się do DZdN

Ze wszystkich zasobów DZdN, zarówno na miejscu, jak i poprzez Serwis Wypożyczeń On-line, może korzystać osoba z dysfunkcją uniemożliwiającą czytanie książek drukowanych i zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne bądź zaświadczenie lekarskie.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego mogą korzystać ze zbiorów DZdN na zasadach ogólnych, czyli wypożyczać wyłącznie książki nagrane na płytach CD-audio i MP3, płyty z nagraniami muzycznymi, filmy na DVD (zakupione na wolnym rynku) oraz książki tyflologiczne, które wypożyczamy osobom określonym w Regulaminie. Wypożyczenia na zasadach ogólnych odbywają się jedynie na miejscu.

Do DZdN można zapisać się:

– osobiście w siedzibie biblioteki. Należy zgłosić się z dowodem tożsamości oraz orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym (do wglądu). W przypadku gdy czytelnik nie posiada orzeczenia, wymagane będzie zaświadczenie lekarskie. Pracownik DZdN pomoże wypełnić Kartę Ewidencyjną Czytelnika oraz niezbędne załączniki i poprosi o złożenie podpisów.

– korzystając z poczty tradycyjnej. Dokumenty do wypełnienia należy pobrać ze strony www.dzdn.pl/regulamin/, wydrukować, wypełnić, podpisać, dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub wypełnione przez lekarza zaświadczenie lekarskie (Zał. nr 3) i przesłać na adres: Dział Zbiorów dla Niewidomych, ul. Konwiktorska 7, 00-216 Warszawa. Po skontaktowaniu się z pracownikiem DZdN niezbędne dokumenty możemy również wysłać na adres czytelnika.

– korzystając z poczty elektronicznej. Dokumenty do wypełnienia należy pobrać ze strony www.dzdn.pl/regulamin, wydrukować, wypełnić, podpisać, zeskanować, dołączyć skan orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie i przesłać na adres e-mail:

Dla uwiarygodnienia tożsamości potrzebny będzie dokument z numerem PESEL.

Biblioteka honoruje również podpis elektroniczny. Czytelnik może skorzystać z rządowego mechanizmu internetowego podpisywania dokumentów opartego o profil zaufany dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

Kartę czytelnika można również wypełnić w przeglądarce internetowej za pomocą formularza dostępnego na stronie www.dzdn.pl/regulamin/. Link „Przejdź do generatora” znajduje się na końcu regulaminu. Uzupełniony formularz należy wygenerować w wersji gotowej do druku w formacie PDF. Tak przygotowany wydruk zawiera wszystkie informacje podane w formularzu – w tym konieczne załączniki. Po wypełnieniu formularza i wydrukowaniu pliku PDF pozostaje jedynie złożenie podpisów w odpowiednich miejscach. Dla ułatwienia identyfikacji dokumentów przez osoby z dysfunkcją wzroku korzystające z urządzeń mobilnych, każda strona wydruku jest zaopatrzona w kod QR umieszczony w prawym górnym narożniku kartki. Honorowany jest również podpis elektroniczny, a w tym także z użyciem rządowego mechanizmu internetowego podpisywania dokumentów opartego o profil zaufany.

Dokumenty wraz z kopią orzeczenia należy wysłać do Działu Zbiorów dla Niewidomych lub dostarczyć osobiście.

Jak uzyskać dostęp do Serwisu Wypożyczeń On-line?

Każdy czytelnik zarejestrowany w DZdN nie mogący czytać zwykłego druku jest uprawniony do korzystania z Serwisu Wypożyczeń On-line.

W tym celu po 7 dniach od wysłania kompletnych dokumentów należy samodzielnie aktywować konto na stronie http://wypozycz.dzdn.pl pod linkiem: Aktywuj swoje konto Wypożyczeń On-line.

Następnym krokiem jest zapoznanie się z regulaminem wypożyczeń on-line i akceptacja jego postanowień.

Czytelnik poproszony zostaje o podanie kilku danych osobowych potwierdzających jego tożsamość, wpisanie identyfikatora będącego trzema ostatnimi cyframi PESEL oraz aktualnego adresu e-mail umożliwiającego przesyłanie ważnych powiadomień z serwisu.

Czytelnik sam ustala swoją nazwę użytkownika i hasło, pod którymi chce logować się do serwisu.

W ciągu 7 dni zostanie przeprowadzona weryfikacja danych i utworzone konto czytelnika.

Po tym terminie, po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, czytelnik może zalogować się w Serwisie Wypożyczeń On-line.