Lista dyskusyjna dla bibliotekarzy

Lista Bibliotekarz jest listą dyskusyjną dla bibliotekarzy udostępniających zbiory osobom niewidomym (w bibliotekach miejskich, uniwersyteckich, szkolnych etc.).

Zadaniem listy jest wymiana doświadczeń między bibliotekarzami pracującymi w środowisku osób z dysfunkcją wzroku i poza nim.

Prócz tradycyjnych i powszechnie znanych w społeczeństwiemetod dostępu do informacji drukowanej pismem punktowym Braille’a lub utrwalonej głosowo na taśmach magnetofonowych, osoby niewidome korzystać mogą również ze współczesnych osiągnięć techniki w tej materii—cyfrowych książek mówionych, a nawet—zwykłych książek drukowanych odczytywanych mową syntetyczną przez komputer, po ich uprzednim zeskanowaniu i przetworzeniu na postać tekstową za pomocą programów rozpoznawania znaków. Niewidomy—używając zwykłego komputera i systemu operacyjnego z zainstalowanym programem odczytu ekranu i syntezatorem mowy—skutecznie może także korzystać z przeglądarki internetu, poczty elektronicznej oraz większości innych aplikacji komputerowych.
Drugim zadaniem omawianej listy dyskusyjnej, jest zatem upowszechnianie tej wiedzy w środowisku polskich bibliotekarzy, którzy mogą dzięki temu stać się cennym lokalnym źródłem informacji z tego zakresu dla osób, którym wiedza ta mogłaby być niezbędna.

Lista Bibliotekarz dedykowana jest wyłącznie dla bibliotekarzy, stąd procedura zapisania się na listę ma następujący przebieg:
1. Należy wysłać pusty mail na adres
2. Następnie należy wysłać email na adres podając w treści wiadomości następujące informacje:
Imię i nazwisko bibliotekarza zapisującego się na listę,
adres i telefon biblioteki.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych – Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa, moich danych osobowych ujawnionych w zgłoszeniu do listy dyskusyjnej, w celach związanych z korzystaniem z listy. Bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (T. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z listy dyskusyjnej.

Oświadczam że, zaznajomiłam / zaznajomiłem się z obowiązującymi informacjami dla subskrybentów Listy dyskusyjnej .