Powiększamy zasoby Działu Zbiorów dla Niewidomych

26 kwietnia 2019 r. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowana przez Dyrektor Justynę Garbarczyk zawarła porozumienie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX” im. Henryka Ruszczyca. Dotyczy ono nieodpłatnego przekazania Bibliotece 2086 cyfrowych książek mówionych w ogólnie dostępnym formacie (MP3). Udostępnione egzemplarze będą wykorzystywane dla dobra osób niepełnosprawnych w rozumieniu art. 33 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na zasadach określonych w art. 35a-35e ww. ustawy. Strony postanowiły również, że wytworzone w przyszłości przez Stowarzyszenie nagrania książki mówionej, których Stowarzyszenie będzie właścicielem na podstawie art. 33 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, także będą udostępniane Bibliotece.

Wpis opublikowany w Aktualności. Dodaj do zakładek permalink.