Bibliografia poświęcona pracom dr. Tadeusza Majewskiego

W serii Bibliografie wydawanej przez Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ukazała się właśnie „Bibliografia prac dr. Tadeusza Majewskiego za lata 1958-2016”.

Tadeusz Majewski to postać zasłużona dla środowiska osób niewidomych i słabowidzących. Doktor psychologii, specjalista psychologii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jeden z założycieli Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym (TPG) i jego wieloletni wiceprzewodniczący, członek i działacz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (TWK), ekspert TWK ds. rehabilitacji osób niepełnospraw-nych i głuchoniemych oraz kontaktów zagranicznych, działacz Polskiego Związku Niewidomych oraz Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”, członek Społecznej Rady Naukowej Polskiego Związku Niewidomych. Zasłużony dla światowego ruchu na rzecz rozwoju rehabilitacji osób niewidomych i głuchoniewidomych. Cieszący się ogromnym autorytetem i szanowany przedstawiciel świata naukowo-dydaktycznego, który całe życie poświęcił pracy nad poprawą sytuacji życiowej ludzi dotkniętych dysfunkcjami. W pamięci osób bliskich pozostanie jako człowiek niezwykły – pracowity, obowiązkowy, roztropny, uczciwy, posiadający cenną zdolność przekuwania projektów w czyn, a jednocześnie wrażliwy i bardzo oddany rodzinie.

Bibliografia obejmuje, w układzie chronologicznym, dorobek naukowy doktora z lat 1958–2016. W ramach danego roku zastosowano szeregowanie alfabetyczne, z tym, że na końcu, po trzech gwiazdkach (***), wyodrębniono recenzje. Wykaz prac prezentuje książki, artykuły z czasopism, rozdziały z opracowań zbiorowych, referaty na konferencje i recenzje prac innych autorów.

Przy opracowywaniu tej bibliografii wykorzystano: Bibliografię Zawartości Czasopism, Przewodnik Bibliograficzny oraz Bibliografię Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy (wydawnictwo Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego), a także materiały dostarczone przez córkę Doktora Tadeusza Majewskiego.

Opisy zweryfikowano i uzupełniono zgodnie z normą PN 82/N- -01151/01, stosując opis skrócony. Pozycje, których nie udało się zweryfikować z powodu trudności w dostępie do materiałów oryginalnych, oznaczono gwiazdką (*). Oznacza ona także braki w opisach bibliograficznych (brak numeru czasopisma, brak stron).

Uzupełnieniem bibliografii jest wykaz tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych, wykaz skrótów nazw instytucji wydawniczych, wykaz skrótów i symboli oraz indeks form działalności publikacyjnej.

=> Pobierz bibliografię

Wpis opublikowany w Aktualności. Dodaj do zakładek permalink.